วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วิจัยที่เกียวกับภาษา

โครงการวิจัย

ชื่อโครงการภาษาไทย

การเจ็บป่วยของเด็กซึ่งมารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร๋ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องการเจ็บป่วยของเด็กที่มารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจ็บป่วยของเด็กที่มารับบริการในฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย จากกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กที่มารับบริการในฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 111 คน เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2544 - เมษายน 2545 โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล จำนวน 2 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และคำนวณร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่มารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นเพศชาย และเพศหญิง ใกล้เคียงกัน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นบุตรคนที่ 1 และเป็นลูกคนเดียว เด็กส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ และได้รับวัคซีนครบ และส่วนใหญ่มีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก สำหรับการเจ็บป่วยของเด็ก พบว่า อาการหรือการเจ็บป่วยที่พบบ่อยมี 7 อาการ คือ ไข้ น้ำมูกใส น้ำมูกเขียว ไอ ผื่นผิวหนัง ถ่ายเหลว และอุบัติเหตุหกล้ม โดยอาการน้ำมูกใสเป็นอาการที่มีอุบัติการณ์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ อาการน้ำมูกเขียว ไอ ไข้ ตามลำดับ ซึ่งเดือนที่มีอาการน้ำมูกใสมากที่สุด คือ เดือนมิถุนายน และเมื่อวิเคราะห์ถึงช่วง (episode) ความถี่ของการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีอาการที่สำคัญ ได้แก่ ไข้ น้ำมูกใส น้ำมูกเขียว และไอ และมีอาการอย่างน้อย 2 อาการ ติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 48 ชั่วโมง พบว่า เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนมากที่สุด

การพัฒนาทางภาษา

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามคำลั่ง
นอ้งชื่อน้องเกมส์ และน้องแจ๊ค

อนุบาล2 อายุ 4 ปี

โรงเรียนยุคลธร

การเตรียมตน

  • ศึกษากิจกรรมการเคลื่อนไหวตามข้อตกลง
  • ฝึกการจัดกิจกรรม
  • ทดลองทำกิจกรรม

การเตรียมสื่อ

  • เครื่องเคาะจังหวะ

การเตรียมกิจกรรม

  1. นักเรียนหาพื่นที่
  2. ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่ามกัน
  3. เมื่อครูเคาะจังหวะ 1 ครั้งให้นักเรียนทำท่าสัตว์ต่างๆตามจินตนาการพร้อมกระโดดไปข้างหน้าหนึ่งครั้ง
  4. เมื่อครูเคาะจังหวะ2 ครั้งให้นักเรียนเอามือแตะเพื่อน
  5. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้น

สรุปผลการจัดกิจกรรม

ผลการจัดกิจกรรมครั้วนี้เด็กๆให้ความสนใจและได้รับความสนุกสนานเด็กปฎิบัติตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าเด็กมีทักษะในการฟังพอสมควรและเด็กๆก็ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551

ภาพน่ารัก

สื่อภาษาจากภาพ

ภาษาสำหรับเด็ก

ปัญหาอุปสรรคในการเขียนของเด็ก
1. พัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กยังไม่แข็งแรง
2. ขาดการกระตุ้น
3. ด้านร่างกาย เช่น ป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์
4. พัฒนาการช้า
5. สิ่งแวดล้อมที่เอี้อและเปิดโอกาศให้เด็กได้เรียนรู้

รูปน่ารักใหม่ๆ ให้ดู

เด็กมีพัฒนาการในการเล่น

เด็กมีพัฒนาการในการเล่น
Loading...

รูปน่ารัก

มาดูกันรูปน่ารัก